Wiggles, part 18


Just a little ongoing story to give you something to play with until the next blog post.

H QBW KEHZK YE OVBF EII QHYX YXV WHZKVN’W ZBDV, “DBNHJE,” LUY YXVNV’W B QXEOV DBWW EI AUOYUNBO KBNLBKV KVYYHZK HZ YXV QBM EI YXBY. HZ CBTBZ, QV KHSV YXV IBDHOM ZBDV IHNWY, YXVZ EUN TVNWEZBO ZBDV. WE, H BOQBMW HZYNEFUAV DMWVOI BW MBDBKUAXH YHDE (YXBY’W VBWHVN YXBZ YNMHZK YE KVY VSVNMEZV YE TNEZEUZAV YXV “YX” WEUZF HZ “YHDEYXM.” YXVM BOO TNEZEUZAV HY BW “YH-DE-WXV”.) BIYVN YXBY, QV BOO UWV YXV EYXVN TVNWEZ’W IBDHOM ZBDV QXVZ QV ZVVF YE ABOO YXVD LM ZBDV, HI QV’NV ZEY EZ NVBOOM AOEWV YVNDW. YXVZ BKBHZ, QV FEZ’Y NVBOOM UWV YXV “H”-“MEU” YMTV EI TNEZEUZW MEU XBSV HZ VZKOHWX. HY’W DENV OHJV “XHYE ZE” (“B TVNWEZ’W”) EN “CHLUZ” (“DM TVNWEZBO”) IEN “DV,” BZF “WEAXHNB,” (“YXBY ESVN YXVNV”) IEN “MEU.” QXVZ QV’NV LVHZK TEOHYV.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: